Obchodné podmienky CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Cosmotrade, spol. s r.o., se sídlem Sabinovská 8, 82102 Bratislava, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Okrsním soudem v Bratislave I, oddíl Sro, vložka 79/B, IČ: 00585394, platné od 01.01.2013

 1. Úvod
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vychází z obecně platných právních předpisů České republiky. Upravují vztahy mezi dodavatelem hutního materiálu, společností Cosmotrade, spol. s.r.o. (dále označován jako prodávající) a jejími odběrateli se sídlem v České republice (dále označeni jako kupující).
  2. Závazkový vztah vzniká uzavřením smlouvy nebo akceptací objednávky odběratele dodavatelem. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení VOP změnit nebo vyloučit, a to písemným ujednáním ve smlouvě.
  3. Za uzavřenou kupní smlouvu považují obě strany též potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Toto potvrzení činí oba účastníci na všech listech objednávky, za podpis je pro tyto účely také považováno slovní vyjádření jména podepisující osoby v elektronické korespondenci, např. email, fax, apod.. Kupní smlouva vznikne i v případě, kdy prodávající na základě objednávky kupujícího zboží dodal a kupující jej převzal.
  4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního kontraktu a jsou volně dostupné na internetu: www.cosmotrade.sk. Uzavřením kupní smlouvy nebo akceptací objednávky, ve kterých je uveden odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky, je obě strany přijímají a vyjadřují vůli se jimi v obchodních vztazích řídit.

   

 2. Objednávání hutního materiálu
  1. Hutní materiál kupující objednává na základě adresné nabídky prodávajícího.
  2. Objednávku činí kupující v písemné formě, písemně si rovněž strany odsouhlasí, dohodnou-li se na upřesnění, doplnění, změnách či zrušení objednávky.
  3. Na základě objednávky vystaví prodávající kupní smlouvu nebo akceptaci objednávky odběratele, kterou obě strany potvrdí svými podpisy. V tomto okamžiku považují obchod za uzavřený.
  4. Cena zboží vychází z nabídky prodávajícího nebo je sjednána v kupní smlouvě. Dojde-li po doručení objednávky prodávajícímu ke změně podmínek, např. kupní ceny, dodací lhůty, apod., informuje neprodleně prodávající o těchto skutečnostech kupujícího, a obě strany nově dohodnou podmínky, za kterých bude kupní smlouva uzavřena.

   

 3. Vlastnosti zboží
  1. Dodávané zboží splňuje v době dodávky obecné technické požadavky pro každý specifický typ výrobku (dále jen normy). Označení jakosti zboží a druh materiálové a rozměrové normy uvedený v kupní smlouvě považují obě strany za závazné. Je-li kupujícím zboží objednáno v normě národní a tato se v rozhodujících parametrech slučuje s normou mezinárodní, může prodávající dodat zboží i v odpovídající normě mezinárodní.

   

 4. Dodací podmínky
  1. Dodací podmínky, jejich výklad, přechod rizik, atd. se řídí pravidly INCOTERMS 2000.
  2. Prodávající může plnění rozdělit do několika dílčích dodávek.
  3. Prodávající může přizpůsobit v potvrzení objednávky či v kupní smlouvě množství objednaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno. Má se za to, že takto provedená úprava množství se pohybuje do +/- 5% z celkového množství na položku, v ostatních případech si odlišné množství obě strany odsouhlasí. V případě, kdy se ploché výrobky dodávají v propočtených vahách, je pro výpočet použit koeficient, který předepisuje příslušná norma, případně výrobce konkrétního hutního produktu.
  4. Tolerance množství dodaného zboží oproti množství potvrzenému činí +/- 5%.
  5. Odmítne-li kupující bezdůvodně odebrat objednané a potvrzené zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy, a zároveň může požadovat zaplacení smluvní pokuty 15% z kupní ceny odmítnutého zboží.

   

 5. Reklamace
  1. Kupující reklamaci uplatňuje písemně, vady množstevní a zjevné do 10 dnů a vady skryté do 90 dnů od dodání zboží. Prolongaci této lhůty mohou strany sjednat pouze písemnou formou.
  2. Reklamace obsahuje označení reklamovaného zboží a počet vadných kusů, identifikaci dodávky, ze které zboží pochází (číslo dodacího listu, faktury, identifikační údaje jednotlivých reklamovaných výrobkú), popis vady, návrh řešení reklamace. Kupující je povinen prokázat, že dodávka reklamovaného zboží pochází od prodávajícího.
  3. Kupující reklamuje pouze vlastnosti zboží garantované kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky, jakostní nebo rozměrovou normou, případně těmito obchodními podmínkami v době dodávky. Za důvod k reklamaci strany nepovažují, zjistí-li kupující, že zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno.
  4. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků je bez předchozího souhlasu Prodávajícího nepřípustné.
  5. Reklamace zjevných a skrytých vad jsou posuzovány za účasti odpovědného pracovníka prodávajícího i kupujícího. Pokud tito nedojdou ke shodě ohledně oprávněnosti reklamace, dohodnou se na provedení posudku reklamovaného zboží třetí osobou, zpravidla akreditovanou zkušebnou. Zkoušky se provádějí na vzorcích, u kterých je prokazatelné, že jsou z reklamované dodávky, tato skutečnost rovněž vyplývá z pořízeného zkušebního protokolu.
  6. Pokud je reklamace oprávněná, může Prodávající dle svého uvážení odstranit zjištěné vady během přiměřené lhůty, nebo dodat nové zboží za původních podmínek. Po dohodě s Kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na vadné zboží. Jiné nároky z titulu vad zboží lze poskytnou pouze na základě dohody s Prodávajícím. Výška reklamačních nároků se omezuje maximálne na hodnotu dodaného zboží. Vadné zboží je vráceno prodávajícímu na sjednané místo, nezávisle na dodávce náhradního zboží, či zaplacení kupní ceny. Je-li plněno náhradním zbožím, plyne od dodání tohoto náhradního zboží nová reklamační lhůta.

   

 6. Vyšší moc
  1. Smluvní strany neodpovídají za prodlení při plnění svého závazku v případě, že nesplnění je způsobeno událostí či skutečností, která nastala mimo jejich náležitou péči, jako např. válka, oheň, pracovní spory včetně těch iniciovaných účastníkem kupní smlouvy, obchodní spory v případě neudělení licence, apod. Takové prodlení nepůsobí porušení smlouvy a lhůta splnění závazku je přiměřeně prodloužena o dobu, kdy je plnění znemožněno. Trvá-li prodlení více než 3 měsíce, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy a to v rozsahu množství zboží dosud kupujícímu nedodaného.

   

 7. Vlastnictví ke zboží
  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nezaplacení zboží odebrat zpět. Prodávající je oprávněn do doby přechodu vlastnictví odebrat zboží v držbě či v moci kupujícího, za tímto účelem je oprávněn ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se zboží nachází.
  2. Jestliže je zboží zpracováno, nebo přepracováno, nabývá Prodávající spoluvlastnictví ke vzniklému produktu proporcionálně k hodnotě svého zboží ve vztahu k hodnotě nového produktu.

   

 8. Platební podmínky
  1. Podkladem pro zaplacení dodaného zboží je faktura. Faktura obsahuje veškeré zákonem předepsané náležitosti. Splatnost faktury je stanovena v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky a na faktuře samotné.
  2. Zaplacením se rozumí úplné připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
  3. Plní-li kupující více závazků, platí ustanovení § 330 obchodního zákoníku s tím, že právo volby má prodávající.
  4. Vzájemné pohledávky si strany započítávají pouze na základě písemné dohody.
  5. Je-li kupující v prodlení se zaplacením, může prodávající požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny za každý den prodlení. Trvá-li prodlení více než 30 dní, může prodávající zastavit plnění dalších uzavřených kupních smluv, aniž kupujícímu vznikne nárok na jakékoli sankce.
  6. Veškeré prokazatelné náklady související se zastavením dodávek (uskladnění zboží, překládky zboží, apod.), jakož i náklady na řešení splatných pohledávek za kupujícím jdou k tíži kupujícího.
  7. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za Prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je Kupující povinen bez odkladu zaplatit Prodávajícímu.

   

 9. Rozhodné právo a řešení sporů
  1. Obě strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou za dobu trvání těchto všeobecných obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. Strany se dohodly, že řízení bude vedeno podle Řádu a Pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a výslovně souhlasí, že rozhodčí řízení bude vedeno pouze písemně, rozhodováno bude na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález bude vydán bez nařízení jednání , bez odůvodnění a podle zásad spravedlnosti.
  2. Náklady spojené s řízením si každý z účastníků hradí sám. Účastník, který měl ve věci plný anebo převažující úspěch, má právo na náhradu nákladů řízení; o výši náhrady rozhodne rozhodce v rozhodčím nálezu anebo v usnesení, kterým řízení končí. Využije-li některá ze smluvních stran k zastupování v případném sporu podle této smlouvy možnost zastupování advokátem, řídí se výše nákladů na zastupování vyhláškou MSpr. č. 484/2000 Sb., tyto náklady jdou vždy k tíži té ze smluvních stran, která nebude ve sporu úspěšná.
  3. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, budou veškeré spory nemajetkové povahy řešeny věcně příslušným českým soudem podle českého práva. Pro takový případ strany sjednávají místní příslušnost soudu v místě sídla prodávajícího.

   

 10. Závěrečná ustanovení
  1. Prodávající i kupující oznámí druhé smluvní straně jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřených kupních smluv.
  2. Každá z výše uvedených klausulí obchodních podmínek či smlouvy je účinná jako samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich vydání a nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky.